URB SANTA ANA NORTE POL 24 #41 CALLE G, SANTA ANA, SANTA ANA